安徽快3计划网

H?i di?n chào m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam 20.11_Tr??ng Trung c?p Giao th?ng V?n t?i Hà N?i
Chi?u ngày 08/11, Tr??ng Trung c?p Giao th?ng V?n t?i long tr?ng t? ch?c L? k? ni?m và H?i di?n v?n ngh? chào m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam.
L? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020
Tr??ng Trung c?p Giao th?ng V?n t?i t? ch?c L? Khai gi?ng n?m h?c 2019...
L? mitting chào m?ng ngày Ph? n? Vi?t Nam 20.10_ Tr??ng trung c?p Giao th?ng V?n t?i Hà N?i
Chi?u ngày 17/10/2019, Tr??ng Trung c?p Giao th?ng V?n t?i Hà N?i t? ...
1,081 tri?u ng??i vào h?c ngh? trong 6 tháng ??u n?m
H?p báo th?ng tin k?t qu? th?c hi?n các chính sách lao ??ng, ng??i có ...
T? ch?c vui ch?i cho con em Cán b?, Giáo viên, Nhan viên nhà Tr??ng nhan ngày thành l?p tr??ng 30.10
H??ng t?i k? ni?m ngày thành l?p tr??ng Trung c?p Giao th?ng V?n t?i H...
Cau l?c b? ti?ng Anh
Tr???ng Trung ca?p Giao th?ng v?n t?i Ha? N??i liên t?c ph?i h?p v?i c...
Trung c?p chuyên nghi?p
T?o ?i?u ki?n cho ng??i h?c phát tri?n ngành ngh? phù h?p v?i nhu c?u c?a x? h?i, ti?t ki?m chi phí, th?i gian ?ào t?o linh ho?t, nang cao hi?u qu? trong ?ào t?o. Sau khi t?t nghi?p có th? h?c liên th?ng lên ??i h?c.
?ào t?o liên th?ng
Th?c hi?n m?c tiêu ?ào t?o ?áp ?ng nhu c?u c?a x? h?i. Quá trình ?ào t?o và c?ng nh?n k?t qu? h?c t?p, ki?n th?c và k? n?ng ngh? nghi?p c?a ng??i h?c ?? quá trình ?ào t?o liên th?ng di?n ra th?ng su?t v?i ch?t l??ng và hi?u qu? cao
S? c?p ngh?
- Mang ??n cho ng??i h?c các khóa ?ào t?o c? ??ng và th?c ti?n, v?n d?ng nhanh và t?o cho b?n than s? linh ho?t khi áp d?ng vào th?c ti?n.- Nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c và b? sung nhanh ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cho các doanh nghi?p và x? h?i.
??o t?o k? n?ng m?m
Song hành v?i th? m?nh ch?t l??ng ?ào t?o chuyên m?n, Tr??ng có l?i th? khác bi?t trong vi?c ?ào t?o kh?i ki?n th?c và k? n?ng m?m bao g?m: k? n?ng s?ng, k? n?ng x? h?i, k? n?ng c?ng ??ng nh?m phát tri?n con ng??i toàn di?n c? v? các ki?n th?c chuyên m?n và các kh?i ki?n th?c – k? n?ng m?m.
Facebook chat

Tr??ng trung c?p giao thông v?n t?i

h?c trung c?p 

H?c liên thông